‌“Comptem amb especialistes de reconegut prestigi en cadascuna de les nostres àrees de pràctica.”

 

 

Dret de la circulació, responsabilitat civil i assegurances

En els referits àmbits la nostra actuació comprèn l'assessorament, defensa i reclamació dels danys i perjudicis soferts en l'àmbit de la responsabilitat civil en general i en el del dret de la circulació en particular. En concret, els nostres serveis comprendrien les següents actuacions.
 

 


Dret de la circulació

  • — Seguiment del procés de sanitat i assessorament puntual durant aquest; contractació dels serveis d'un perit mèdic expert en la valoració del dany corporal i, si escau, d'un perit expert en reconstrucció d'accidents.
  • — Contestació a les ofertes motivades de la companyia d'assegurances del vehicle causant i negociacions amb la mateixa tendents a la solució extrajudicial de l'assumpte; gestió de cobraments parcials a compte del principal.
  • — Reclamacions davant el Consorcio de Compensación de Seguros o companyies representants de companyies estrangeres per a casos d'accidents causats per vehicle desconegut, robat o estranger.
  • — Reclamacions a particulars per accidents en els quals intervinguin bicicletes, patinets elèctrics o similars; estudi de la pòlissa d'assegurança del vehicle del client i de la cobertura de defensa jurídica.
  • — Actuació com a defensa o acusació particular en casos de delictes contra la Seguretat Viària davant la jurisdicció penal i de les reclamacions de contingut patrimonial que en el si de les mateixes corresponguin.
 

Responsabilitat civil

  • — Estudi previ de la viabilitat de l'assumpte en casos de responsabilitat civil com poden ser danys causats per animals domèstics, caigudes en la via pública, responsabilitat en l'àmbit de la construcció, responsabilitat en l'àmbit sanitari, etc.
  • — Contractació de perits i defensa judicial de l'assumpte davant les jurisdiccions civil, penal i contenciós-administrativa com a part reclamant o reclamada.
 

Assegurances

  • — Estudi de la pòlissa d'assegurança i reclamació, judicial o extrajudicial, a la companyia asseguradora en casos de pòlisses de responsabilitat civil, accidents, incapacitat o vida.
  • — Defensa en casos de rebuig de cobertura i accions de reemborsament de les companyies d'assegurances.