‌“Comptem amb especialistes de reconegut prestigi en cadascuna de les nostres àrees de pràctica.”

 

 

Assessoria laboral

En l'àrea de Dret Laboral i de la Seguretat Social, la firma ofereix tant el servei de gestió com el d'assessorament recurrent i representació togada davant el Jutjat social i Contenciós - Administratiu.

 


Particularment, els nostres serveis comprenen les següents actuacions:

  • — Assessorament laboral recurrent, amb evacuació de les pertinents consultes escrites o verbals en matèria laboral i de seguretat social
  • — Assessorament i confecció de contractes laborals de tot tipus, inclosos els relatius al personal d'alta direcció, empleats de la llar i artistes; així com la gestió de les corresponents altes i baixes en la TGSS a través del Sistema Red
  • — Elaboració de nòmines, pagues extraordinàries de qualsevol tipus i documents de cotització. Assessorament sobre fórmules de retribució als treballadors
  • — Assessorament i confecció de cartes d'amonestació, així com la seva posterior defensa davant el servei de mediació corresponent i davant els tribunals
  • — Assessorament i confecció de cartes d'acomiadament de qualsevol tipus i la seva posterior defensa davant el Servei de Mediació corresponent i davant els tribunals
  • — Tramitació dels parts d'accident de treball a través del sistema Delt@ o Cat365 i de les baixes mèdiques a través de la Winsuite ó Siltra
  • — Assessorament i representació de l'empresa en actuacions davant la Inspecció de Treball
  • — Due Diligence laboral
  • — Assessorament i representació en procediments davant la Seguretat Social i tribunals